Kvalitet & Miljö

Brandskyddskompaniet SBG AB ska leverera produkter, tjänster och systemlösningar som tillfredsställer uppdragsgivarens samt våra egna krav och förväntningar

Detta utför vi genom

 • Efterleva gällande förordningar och lagar på miljöområdet
 • Kontinuerlig förbättring i miljö- och kvalitetsarbetet
 • Strukturerat arbetssätt som förebygger föroreningar
 • Aktivt bevaka nya kunskaper på miljöområdet i syfte att minimera negativ miljöpåverkan
 • Aktivt vidareutbilda samt uppmuntra personal att agera miljövänligt.
 • Restprodukter och avfall källsorteras och farligt avfall återtas till återvinning
 • Minimera och hushålla på energi och transporter i möjligast mån
 • Ta hänsyn till människor och natur

Brandskyddskompaniet SBG AB skall i producentledet verka för miljömedveten produktutveckling. Företaget använder Svanen miljömärkta produkter.

På arbetsplatsen har samtliga anställda

 • Skydds och Varselklädsel för yrkesbruk
 • Skyddsglasögon
 • Skyddshjälm
 • Skyddshandskar
 • Skyddsskor
 • ID06